Last Updated: Wednesday, August 26, 2020

Mi fhèin agus Mo Bhogadh: Òran, dannsa, dràma - first level

What is this?

Tha molaidhean an cois a’ ghnìomh ionnsachaidh seo airson gnìomhan a bheireadh taic do fhileantas chloinne.  Mura h-eil pàrantan/luchd-cùraim comasach air Gàidhlig a labhairt, tha clann gam misneachadh gu budaidh le Gàidhlig a bhith aca.

Eòlasan agus Builean CfE: A’ Chiad ìre

 • Bidh mi tric a’ taghadh agus ag èisteachd ri no a’ coimhead theacsaichean, a bhios a’ còrdadh rium agus a tha mi a’ meas inntinneach, agus is urrainn dhomh mìneachadh carson as fheàrr leam cuid de thùsan.
 • Bidh mi tric a’ taghadh cuspair, adhbhar, fòrmat agus stòrasan gus teacsaichean a roghnaicheas mi fhèin a chruthachadh. (LIT 1-01a / LIT 2-01a)
 • Is urrainn dhomh conaltradh gu soilleir an uair a bhios mi a’ dol an sàs le feadhainn eile taobh a-staigh agus taobh a-muigh m’ àite ionnsachaidh, a’ cleachdadh stòrasan taghte mar a bhios feum air. (LIT 1-10a)
 • Is urrainn dhomh fiosrachadh a lìbhrigeadh, innse mu thachartasan no phròiseasan, mo bheachdan a cho-roinn no mo leughadair a thoirt a thaobh ann an dòighean diofraichte. (LIT 1-28a / LIT 1-29a)
 • Tha mi a’ fàs mothachail air feartan diofraichte de dhannsa agus is urrainn dhomh ceumannan, cumaidhean agus dannsa goirid, a chleachdadh agus a choileanadh. (EXA 1-10a)

Adhbhar a’ ghnìomha

Tha an gnìomh seo a’ cuideachadh chloinne a bhith a’ leasachadh an sgilean conaltraidh agus cànain, agus an tlachd ann an seinn, dannsa agus dràma.

Gnìomh ionnsachaidh

Is toigh le clann a bhith ag ionnsachadh agus a’ seinn òrain a tha a’ gabhail a-steach ghnìomhan, dannsa agus modhan diofraichte. Is urrainn do dh’ath-aithris fhacail agus abairtean co-cheangailte ri raon farsaing de cho-theacsaichean, clann a chuideachadh ann a bhith a’ togail briathrachas ùr.  Is urrainn do ghnìomhan agus gluasad le òrain agus rannan a’ chlann a chuideachadh gu bhith a’ cuimhneachadh air facail agus rannan. 

Iarr air clann na h-òrain a dh’ionnsaich iad san sgoil a sheinn do am pàrantan/luchd-cùraim.  Dh’fhaodadh iad an t-òran Gàidhlig as fheàrr leotha a thaghadh agus ‘ionnsachadh’ do am pàrantan/luchd-cùraim.  Iarr air a’ chloinn gnìomhan agus gluasad a chur ris an òran, dh’fhaodadh seo am pàrantan/luchd-cùraim a chuideachadh a bhith a’ cuimhneachadh nam facal.  Dh’fhaodadh iad na h-òrain a dhèanamh còmhla. Dh’fhaodadh iad cuideachd dannsa a dhèanamh a dheigheadh an cois an òrain.  Dh’fhaodadh e a bhith na chuideachadh sreath de dhealbhan agus/no stiùiridhean a chruthachadh.

Is dòcha gum bi a’ chlann airson òran a thaghadh bhon làrach-lìn seo:

http://www.e-storas.com/resources/gaelic_galore/index.html

Misnich pàrantan/luchd-cùraim agus clann gu pàirt a ghabhail sa Mhòd Nàiseanta Rìoghail Air-loidhne san Dàmhair 2020. Tha raon farsaing de fharpaisean ann sam faod clann pàirt a ghabhail. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh ann an seo:

https://www.ancomunn.co.uk//nationalmod/moddetail/the-virtual-royal-national-mod-october-2020

Slatan-tomhais Nàiseanta

Litearrachd agus Gàidhlig:

 • A’ taghadh agus a’ com-pàirteachadh gu gnìomhach ann an òrain, rannan agus sgeulachdan, a tha a’ toirt taic do ionnsachadh na Gàidhlig ann an raon nas fharsainge de cho-theacsaichean.
 • A’ gabhail a-steach fhacail agus abairtean ùra Gàidhlig ann an cànan a tha iomchaidh airson an luchd-amais agus air fhuaimneachadh gu ceart.
 • A’ dol an sàs le feadhainn eile airson raon de dh’adhbharan, a’ conaltradh gu soilleir agus gu so-chluinntinneach.
 • A’ cruthachadh taghadh de theacsaichean airson diofar adhbharan.

Na h-Ealain Chruthachail:

 • A’ cruthachadh, a’ ruith thairis air agus a’ dèanamh sreathan-dannsa goirid, ag obair leotha fhèin agus le feadhainn eile.

Modh-obrach a dh’fhaodar a chleachdadh gus ionnsachadh a mheasadh

Tha ceasnachadh mar phrìomh phàirt de dheagh chonaltradh eadar neach-cleachdaidh agus neach-ionnsachaidh. Dh’fhaodadh tu iarraidh air a’ chloinn cuimhneachadh dè na h-òrain a tha iad air ionnsachadh is air a bhith a’ cleachdadh.

Thoir cothrom dhan chloinn na dh’ionnsaich iad a chomharrachadh ann an diofar dhòighean.  

Is dòcha gum bi na ceistean a leanas feumail ann a bhith a’ toirt taic dhut a bhith a’ measadh agus a’ comharrachadh adhartas na cloinne: 

 • Dè an ìre gu bheil clann a’ conaltradh gu soilleir agus gu fileanta?
 • Dè an ìre gu bheil iad air an gnìomh a choileanadh gu soirbheachail? 

---------------------------------------

Me and My Immersion: A song, a dance, a drama

Curriculum for Excellence (CfE) experiences and outcomes: First level

 • I regularly select and listen to or watch texts, which I enjoy and find interesting, and I can explain why I prefer certain sources.
 • I regularly select subject, purpose, format and resources to create texts of my choice. (LIT 1-01a / LIT 2-01a)
 • I can communicate clearly when engaging with others within and beyond my place of learning, using selected resources as required. (LIT 1-10a)
 • I can convey information, describe events or processes, share my opinions or persuade my reader in different ways. (LIT 1-28a / LIT 1-29a)
 • I am becoming aware of different features of dance and can practise and perform steps, formations and short dance. (EXA 1-10a)

Purpose of the activity

This activity helps children develop their communication and language skills, and enjoyment of singing, dance and drama.

Learning activity

Children enjoy learning and singing songs that involve using actions, dance and different expressions. The repetition of words and phrases relating to a wide range of contexts can help children acquire new vocabulary. Children’s use of actions and movement with songs and rhymes can help them remember words and phrases.

Ask children to sing the songs they learn at school to their parents/carers. They could pick their favourite Gaelic song and ‘teach’ it to their parents/carers. Ask the children to add actions and movement to the song, this may help their parents/carers to remember the words. They could perform the songs together. They could also make up a dance to accompany the song. Creating a series of drawings and/or instructions may help.

The children may wish to pick a song from this website:

http://www.e-storas.com/resources/gaelic_galore/index.html

Extension activity

Encourage parents/carers and children to take part in The Virtual Royal National Mòd in October 2020. There are wide ranges of competitions in which children may take part. More information can be found here:

https://www.ancomunn.co.uk//nationalmod/moddetail/the-virtual-royal-national-mod-october-2020

National Benchmarks

Literacy and Gàidhlig:

 • Selects and participates actively in songs, rhymes and stories, which supports the learning of Gaelic language in a wider range of contexts.
 • Incorporates new Gaelic words and phrases into language appropriate for the audience with accuracy of pronunciation.
 • Engages with others for a range of purposes, communicating
  clearly and audibly.
 • Creates a variety of texts for different purposes.

Expressive Arts:

 • Creates, rehearses and performs short dance sequences, working on their own and with others.

Possible approach to assessing learning

Questioning is a key part of good dialogue between practitioner and learner. You could ask children to recall the songs they have learnt and been practising.

Allow children the opportunity to demonstrate their learning in different ways.

The following questions may be useful in supporting you to assess and celebrate children’s progress:

 • To what extent do children communicate clearly and with fluency?
 • To what extent have they successfully carried out the task?