Last Updated: Wednesday, August 26, 2020

Mise agus Bogadh: Òran, dannsa, dràma - third and fourth level

What is this?

Tha na molaidhean an cois a’ ghnìomh ionnsachaidh seo airson gnìomhan a bheireadh taic do fhileantas chloinne.  Mura h-eil pàrantan/luchd-cùraim comasach air Gàidhlig a labhairt, tha clann gam misneachadh gu budaidh le Gàidhlig a bhith aca.

Eòlasan agus Builean CfE: An trìtheamh agus an ceathramh ìre

Bidh mi tric a’ taghadh agus ag èisteachd ri no a’ coimhead theacsaichean airson tlachd agus ùidh, agus is urrainn dhomh adhbharan a thoirt, le fianais, airson na freagairt pearsanta agam.

 • Bidh mi tric a’ taghadh cuspair, adhbhar, fòrmat agus stòrasan gus teacsaichean a tha mi fhèin a roghnachadh a chruthachadh, agus tha mi a’ leasachadh na stoidhle agam fhèin. (LIT 3-01a / LIT 4-01a)
 • An dèidh feartan cànain labhairteach a rannsachadh agus a mhion-sgrùdadh, is urrainn dhomh iad sin a chleachdadh, a’ gabhail a-steach clàr iomchaidh gus a bhith freagarrach do m’ adhbhar agus mo luchd-amais. (GAI 3-03a)
 • A’ cleachdadh na tha de fhios agam mu fheartan diofar sheòrsaichean theacsaichean, is urrainn dhomh fiosrachadh bho dhiofar thùsan a lorg, a thaghadh, a sheòrsachadh, a gheàrr-iomradh, a cheangal agus a chleachdadh. (LIT 3-14a / LIT 4-14a)
 • Is toigh leam a bhith a’ cruthachadh theacsaichean a roghnaicheas mi fhèin agus tha mi a’ leasachadh na stoidhle agam fhèin.
 • Is urrainn dhomh gu cunbhalach a bhith a’ taghadh cuspair, adhbhar, fòrmat agus stòrasan gus freagairt air feumalachdan an luchd-amais agam. (LIT 3-20a / LIT 4-20a)

Adhbhar a’ ghnìomha

Tha an gnìomh seo a’ cuideachadh chloinne a bhith a’ leasachadh an sgilean cànain, agus an tlachd ann an seinn agus dràma.

Gnìomh ionnsachaidh

Meòraich air na h-òrain Ghàidhlig as fheàrr leat. Carson as toigh leat na feadhainn sin? Dè am fiosrachadh a tha agad mu na seinneadairean? Tagh òran a dh’ionnsaicheas tu. Rannsaich ùghdar an òrain. Cuin a chaidh an t-òran a sgrìobhadh? An urrainn dhut an sgeulachd air cùl an òrain a chomharrachadh? Is dòcha gum biodh e feumail dhut na làraich-lìn a leanas a chleachdadh:

http://www.bbc.co.uk/alba/oran/en/ agus

http://www.tobarandualchais.co.uk/en/

Taisbean na gheibh thu a-mach ann am fòrmat a thaghas thu fhèin.

Dèan rannsachadh mu òrain Ghàidhlig sam bith a tha air an cleachdadh mar phàirt de phrògram telebhisein, dràmathan no filmichean. Cò na seinneadairean a tha ann agus carson a tha thu a’ smaoineachadh a chaidh na h-òrain sin a thaghadh?

Smaoinich air prògram TBh, dràma no film a dh’fhaodadh a bhith a’ cleachdadh òran Gàidhlig mar fhonn tèama.

Comharraich an t-òran a bhiodh freagarrach airson an adhbhair seo agus an seinneadair a thaghadh tu airson an òrain a sheinn. Mìnich do roghainn.

Is dòcha gum biodh tu airson sùil a thoirt air na filmichean goirid air làrach-lìn Film G gus cuideachadh leis a’ ghnìomh seo.

Gnìomh leudachaidh

Misnich pàrantan/luchd-cùraim agus clann gu pàirt a ghabhail sa Mhòd Nàiseanta Rìoghail Air-loidhne san Dàmhair 2020. Tha raon farsaing de fharpaisean ann sam faod clann pàirt a ghabhail. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh ann an seo:

https://www.ancomunn.co.uk//nationalmod/moddetail/the-virtual-royal-national-mod-october-2020

Slatan-tomhais Nàiseanta

Litearrachd agus Gàidhlig:

 • A’ taghadh theacsaichean a tha air an labhairt gu cunbhalach agus ag innse, le mìneachadh iomchaidh, dè cho math ’s a tha teacsa no tùs, a’ gabhail a-steach feadhainn bho na meadhanan Gàidhlig, a’ coileanadh fheumalachdan agus dhùilean.
 • A’ cleachdadh raon de bhriathrachas is modh-cànain aithnichte agus speisealaichte, agus gnàthas-cainnte a tha iomchaidh don luchd-amais agus thar raointean a’ churraicealaim.
 • A’ comharrachadh meudachadh ann am pongalachd a thaobh cleachdadh gràmair agus structaran seantans ioma-fhillte.
 • A’ lorg agus a’ taghadh agus a’ seòrsachadh fiosrachadh iomchaidh bho thaghadh de thùsan airson raon de dh’adhbharan.
 • A’ toirt geàrr-iomradh air fiosrachadh a’ cleachdadh nam briathran aca fhèin.
 • A’ sgrìobhadh airson raon de dh’adhbharan agus luchd-amais a’ taghadh nòs-litreachais iomchaidh, cumadh, structar agus stoidhle gus conaltradh a mheudachadh agus feumalachdan luchd-amais a choileanadh.

Modh-obrach a dh’fhaodar a chleachdadh gus ionnsachadh a mheasadh

Tha ceasnachadh na phrìomh phàirt de dheagh chonaltradh eadar neach-cleachdaidh agus neach-ionnsachaidh.

Thoir an cothrom don chloinn an ionnsachadh a chomharrachadh agus fios air ais a thoirt seachad.

Dh’fhaodadh na ceistean a leanas a bhith feumail ann a bhith a’ toirt taic dhut a’ measadh agus a’ comharrachadh adhartas na cloinne:

 • Dè an ìre gu bheil clann a’ conaltradh gu ceart agus gu fileanta?
 • Dè an ìre gu bheil iad air an gnìomh a choileanadh gu soirbheachail?

---------------------------------------

Me and Immersion: A song, a dance, a drama

Curriculum for Excellence (CfE) experiences and outcomes: Third and Fourth level

I regularly select and listen to or watch texts for enjoyment and interest, and I can express how well they meet my needs and expectations, and I can give reasons, with evidence, for my personal response.

I can regularly select subject, purpose, format and resources to create texts of my choice, and am developing my own style. (LIT 3-01a / LIT 4-01a)

Having explored and analysed the features of spoken language,
I can use these, adopting an appropriate register to suit my purpose and audience. (GAI 3-03a)

Using what I know about the features of different types of texts, I can find, select, sort, summarise, link and use information from different sources. (LIT 3-14a / LIT 4-14a)

I enjoy creating texts of my choice and I am developing my own style.
I can regularly select subject, purpose, format and resources
to suit the needs of my audience. (LIT 3-20a / LIT 4-20a)

Purpose of the activity

This activity helps children develop their language skills, and enjoyment of singing and drama.

Learning activity

Reflect on your favourite Gaelic songs.  Why do these appeal to you?  What do you know about the artists who sing them? Choose a song to learn. Research the original composer. When was the song written? Can you identify the story behind the song? You may find it helpful to use the following websites:

http://www.bbc.co.uk/alba/oran/en/ agus

http://www.tobarandualchais.co.uk/en/

Present your findings in a format of your choosing.

Research for any Gaelic songs that are used as part of television programmes, dramas or films.  Who are the artists and why do you think these songs were chosen?

Think of a TV programme, drama or film that could have a Gaelic song as a theme tune.

Identify the song that would be suitable for this purpose and the artist you would choose to perform the song. Explain your choice.

You may wish to look at the short films on the Film G website to help with this activity.

Extension activity

Encourage parents/carers and children to take part in The Virtual Royal National Mòd in October 2020. There are wide ranges of competitions in which children may take part. More information can be found here:

https://www.ancomunn.co.uk//nationalmod/moddetail/the-virtual-royal-national-mod-october-2020

National Benchmarks

Literacy and Gàidhlig:

 • Selects spoken texts regularly and describes, with an appropriate explanation, how well a text or source, including those from Gaelic media, meets needs and expectations.
 • Uses a range of, familiar and specialist vocabulary and register, and idiom appropriate for the audience and across curricular areas.
 • Shows an increasing accuracy in the use of grammar and complex sentence structures.
 • Finds and selects and sorts relevant information from a variety of sources for a range of purposes.
 • Summarises information using own words.
 • Writes for a range of purposes and audiences selecting appropriate genre, form, structure and style to enhance communication and meet the needs of audience.

Possible approach to assessing learning

Questioning is a key part of good dialogue between practitioner and learner.

Enable young people the opportunity to demonstrate their learning and provide feedback.

The following questions may be useful in supporting you to assess and celebrate children’s progress:

 • To what extent do young people communicate accurately and with fluency?
 • To what extent have they successfully carried out the activity?