Last Updated: Wednesday, August 12, 2020

Mise agus m’ fhileantachd: Deagh chòmhradh ann an Gàidhlig - first level

What is this?

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ brosnachadh phàrantan/luchd-cùraim agus clann gu pàirt a ghabhail ann an gnìomhan taobh a-muigh na sgoile mar thaic do am fileantachd ann an Gàidhlig. Mura h-eil pàrantan/luchd-cùraim comasach air Gàidhlig a labhairt, tha clann gam misneachadh gu budaidh le Gàidhlig a bhith aca.

Eòlasan agus Builean CfE: A’ chiad ìre

 • Nuair a bhios mi a’ conaltradh ri càch, tha fios agam cuin agus ciamar a dh’èisteas mi, cuin a bhruidhneas mi, dè chanas mi, cuin a chuireas mi ceistean agus mar a fhreagras mi le spèis. (LIT 1-02a)
 • Nuair a bhios mi ag èisteachd agus a’ bruidhinn ri càch airson diofar adhbharan, is urrainn dhomh fiosrachadh, eòlasan, mìneachaidhean, smaoineasan agus beachdan iomlaid, agus puingean a shoilleireachadh le bhith a’ faighneachd cheistean no le bhith ag iarraidh air càch tuilleadh a ràdh. (LIT 1-09a)
 • Is urrainn dhomh conaltradh gu soilleir nuair a bhios mi a’ bruidhinn ri càch taobh a-staigh agus taobh a-muigh m’ àite ionnsachaidh, a’ cleachdadh stòrasan taghte mar a bhios feum orra. (LIT 1-10a)

Adhbhar a’ ghnìomha

Clann a bhrosnachadh gu bhith a’ gabhail Gàidhlig a-steach do an gnàth-chùrsaichean làitheil taobh a-muigh na sgoile.

Gnìomh ionnsachaidh

Tha an gnìomh seo a’ cuideachadh chloinne gu an sgilean conaltraidh is cànain ann an Gàidhlig a leasachadh.

Cuir air adhart gnìomhan Gàidhlig le clann agus am pàrantan leis am faod iad a dhol an sàs taobh a-muigh na sgoile. Dh’fhaodadh seo a bhith a’ toirt a staigh na tha buidhnean Gàidhlig a’ tabhann gu na ghabhas a choimhead air prògraman BBC ALBA. Dh’fhaodadh gum faigh thu tuilleadh smaoineasan an seo:

Bruidhinn ri clann mu dheidhinn dè tha a’ dèanamh còmhradh math. Faodaidh iad seo a phearsanachadh gu targaid fa leth sam bith a th’ aca gus an cuideachadh gu fàs nas fheàrr. Seo tuairmsean air am faodar beachdachadh le clann:

 • cuspair inntinneach airson a dheasbad
 • planadh prìomh phuingean
 • fios air a’ bhriathrachas Ghàidhlig a tha a dhìth
 • èisteachd ris na tha an neach eile ag ràdh agus sin a chleachdadh airson freagairt a thoirt
 • bruidhinn gu soilleir agus gu cluinntinneach, agus
 • turas mu seach a ghabhail agus com-pàirteachadh aig an àm iomchaidh.

Iarr air a’ chloinn còmhradh a phlanadh agus a choileanadh le caraidean, teaghlaichean agus budaidh le Gàidhlig, mu ghnìomhan Gàidhlig sam bi iad a’ com-pàirteachadh taobh a-muigh na sgoile.

Obair leudachaidh

Bu chòir clann a mhisneachadh gu còmhradh a chumail air farsaingeachd de chuspairean. Dh’fhaodadh seo a bhith a’ gabhail a-steach teacsa a leugh iad agus an t-adhbhar gun do chòrd e riutha a leughadh.

Slatan-tomhais Nàiseanta

 • A’ gabhail a-steach fhacail agus abairtean ùra Gàidhlig do chànan airson luchd-èisteachd le mionaideachd fuaimneachaidh.
 • A’ roinn smaoineasan, bheachdan, fiosrachadh agus eòlasan
 • A’ gabhail tursan airson bruidhinn, com-pàirteachadh aig an àm iomchaidh.
 • Ag èisteachd ri agus a’ freagairt bheachdan ann an dòigh iomchaidh, mar eisimpleir, le bhith a’ gnogadh an cinn no ag aontachadh, a’ faighneachd agus a’ freagairt cheistean ann an dòigh spèiseil.

Modh-obrach a dh’fhaodar a chleachdadh gus ionnsachadh a mheasadh

Bu chòir clann a bhrosnachadh gu meòrachadh air na tuairmsean a chruinnich iad mu nithean a tha a’ dèanamh còmhradh math. Bu chòir dhaibh seo a chleachdadh gus meòrachadh air na rinn iad math agus air na dh’fheumas iad a leasachadh.

---------------------------------------

Me and my fluency, let’s talk!

Curriculum for Excellence (CfE) experiences and outcomes: First level

 • When I engage with others, I know when and how to listen, when to talk, how much to say, when to ask questions and how to respond with respect. (LIT 1-02a)
 • When listening and talking with others for different purposes, I can exchange information, experiences, explanations, ideas and opinions, and clarify points by asking questions or by asking others to say more. (LIT 1-09a)
 • I can communicate clearly when engaging with others within and beyond my place of learning, using selected resources as required. (LIT 1-10a)

Purpose of the activity

To encourage children to include Gaelic conversations in their daily routines out with school.

Learning activity

This activity helps children develop their communication and language skills in Gaelic.

Promote with children and their parents Gaelic activities with which they can engage out with school. This may range from what Gaelic groups offer to what may be watched on BBC ALBA programmes. You may get more ideas here:

Talk to children about what makes a good conversation. They may personalise this to any individual target they may have to help them improve. Here are prompts to consider with children:

 • having an interesting topic to discuss
 • planning main points
 • knowing the Gaelic vocabulary required
 • listen to what the other person says and use this to give a response
 • speak clearly and audibly, and
 • take turns and contribute at the appropriate time.

Ask children to plan and carry out a conversation with friends, families and a Gaelic-speaking buddy on Gaelic activities in which they take part out with school.

Extension activity

Children should be encouraged to have a conversation on a range of topics. This could include a text they have read and why they have enjoyed reading it.

National Benchmarks

 • Incorporates new Gaelic words and phrases into language for audience with accuracy of pronunciation.
 • Shares appropriate ideas, opinions, information and experiences.
 • Takes turns to speak, contributes at the appropriate time.
 • Listens and responds appropriately to the views of others for
  example, by nodding or agreeing, asking and answering questions in a respectful way.

Possible approach to assessing learning

Children should be encouraged to reflect on the prompts on what makes a good conversation. They should use this to reflect on what they did well and what to improve.