Last Updated: Wednesday, August 12, 2020

Mise agus m’ fhileantachd - early level

What is this?

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ brosnachadh phàrantan/luchd-cùraim agus clann gu pàirt a ghabhail ann an gnìomhan taobh a-muigh na sgoile mar thaic do am fileantachd ann an Gàidhlig. Mura h-eil pàrantan/luchd-cùraim comasach air Gàidhlig a labhairt, tha clann gam misneachadh gu budaidh le Gàidhlig a bhith aca.

Eòlasan agus Builean CfE: Tràth-ìre

 • Is toigh leam a bhith a’ rannsachadh agus a’ taghadh sgeulachdan agus teacsaichean eile airson an coimhead, an leughadh no èisteachd riutha, agus is urrainn dhomh na nithean as toigh leam agus nach toigh leam a roinn. (LIT0-01b/LIT0-11b)
 • Is toigh leam a bhith a’ rannsachadh thachartasan agus charactaran ann an sgeulachdan agus teacsaichean eile, a’ roinn mo smuaintean ann an diofar dhòighean. (LIT 0-01c)
 • Is toigh leam a bhith a’ rannsachadh thachartasan agus charactaran ann an sgeulachdan agus teacsaichean eile, a’ roinn mo smuaintean ann an diofar dhòighean. (LIT 0-19a)

Adhbhar a’ ghnìomha

Clann a bhrosnachadh gu bhith a’ gabhail Gàidhlig a-steach do an gnàth-chùrsaichean làitheil.

Gnìomh ionnsachaidh

Tha an gnìomh seo a’ cuideachadh chloinne gu an sgilean conaltraidh is cànain ann an Gàidhlig a leasachadh, agus an tlachd ann an seinn.

Clann agus am pàrantan a bhrosnachadh gu bhith mothachail do na gnìomhan Gàidhlig sam faod iad a bhith an sàs taobh a-muigh na sgoile. Bhiodh prògraman BBC ALBA mar aon eisimpleir, far a bheil sgeulachdan gan leughadh a-mach agus seinn ga bhrosnachadh. Seo eisimpleir de phrògraman le Linda NicLeòid:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7LlmZd-53Ie0VdshSxP_x6ZqWiIYq9LU

Dh’fhaodadh gum faigh thu tuilleadh thùs-bheachdan airson cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh taobh a-muigh na sgoile, an seo.

Is toigh le clann a bhith ag innse agus ag ath-innse sgeulachdan aithnichte a’ cleachdadh phupaidean agus phropachan. Dh’fhaodadh iad na caractaran a tharraing agus a ghearradh a-mach, no nithean a chleachdadh gus diofar phàirtean den sgeulachd a riochdachadh. Brosnaich clann gu am propachan fhèin a thaghadh agus am mac-meanmhainn a chleachdadh.

Brosnaich clann gu an sgeulachd ath-innse agus òrain a sheinn a’ cleachdadh phropachan. Brosnaich iad gu guthan a chleachdadh a tha a’ taisbeanadh gach caractar agus am faireachdainnean. Tha ath-aithris air an sgeulachd agus abairtean sònraichte cudromach. Brosnaich clann, far an gabh sin a dhèanamh, gu ball den teaghlach a thoirt a-steach gus cuideachadh leis an sgeulachd a thogail. Far a bheil clann a’ faireachdainn misneachail, dh’fhaodadh gum bi iad airson pàirt den taisbeanadh aca a roinn, ag innse na sgeulachd nan dòigh fhèin. Thoir tuaimsean do chlann airson an cuideachadh, mar eisimpleir, faodaidh bòrd no sòfa a bhith na thaigh-cluich phupaidean sàr-mhath!

Mar phàirt de ghnàth-chùrsa, dèan deasbad leis a’ chloinn mu dheidhinn mar a tha iad air a bhith a’ cleachdadh Gàidhlig taobh a-muigh na sgoile.

Obair leudachaidh

Iarr air clann smaoineachadh air deiridhean inntinneach eile don sgeulachd, mar thaic do an cruthachalachd agus am mac-meanmhainn.

Slatan-tomhais Nàiseanta

 • Com-pàirteachadh ann an òrain, rannan agus sgeulachdan ais-ghairm, a tha a’ cur taic ri ionnsachadh na Gàidhlig ann an suidheachadh làn-bhogaidh.
 • Ag èisteachd ri sgeulachdan gus cuideachadh le Gàidhlig ionnsachadh, ag aithneachadh agus ag ath-aithris fhacail agus abairtean aithnichte, a’ freagairt cheistean mun t-susbaint le earbsa a tha a’ lùghdachadh ann am Beurla, a’ cleachdadh raon iomchaidh de ro-innleachdan mar thaic don fhileantachd aca.
 • Ag aithneachadh/cleachdadh/ath-aithris fhacail agus abairtean ann an Gàidhlig le mionaideachd, agus a’ taisbeanadh tuigse tro fhreagairtean.
 • Ag èisteachd agus a’ freagairt do sgeulachdan agus do theacsaichean eile, a’ roinn nan nithean as toigh leotha agus nach toigh leotha, a’ cleachdadh fhacail agus abairtean Gàidhlig.
 • A’ conaltradh le caractaran agus tachartasan ann an sgeulachdan, òrain, cluich mas fhìor agus teacsaichean ann an diofar dhòighean, mar eisimpleir, a’ cleachdadh ath-achdachadh agus/no a’ cleachdadh phupaidean/phropachan.

Modh-obrach a dh’fhaodar a chleachdadh gus ionnsachadh a mheasadh

Tha ceasnachadh na phrìomh phàirt de dheagh chòmhradh eadar an neach-cleachdaidh agus an neach-ionnsachaidh. Dh’fhaodadh tu iarraidh air clann taobhan den sgeulachd ath-innse agus iomradh a thoirt air nithean mionaideach tro dhealbhan.

Dh’fhaodadh tu iarraidh orra seinn còmhla ris na h-òrain, a’ gabhail a-steach com-pàirteachadh tro ghnìomhan.

---------------------------------------

Me and my fluency

Curriculum for Excellence (CfE) experiences and outcomes: Early level

 • I enjoy exploring and choosing stories and other texts to watch, read or listen to, and can share my likes and dislikes. LIT0-01b/LIT0-11b
 • I enjoy exploring events and characters in stories and other texts, sharing my thoughts in different ways. (LIT 0-01c)
 • I enjoy exploring events and characters in stories and other texts, sharing my thoughts in different ways. (LIT 0-19a)

Purpose of the activity

To encourage children to include Gaelic in their daily routines.

Learning activity

This activity helps children develop their communication and language skills, and enjoyment of singing.

Encourage children and their parents to be aware of the Gaelic activities in which they can get involved out with school. One example, would be BBC ALBA programmes in which stories are read out aloud and singing is encouraged. Here is an example of programmes by Linda MacLeod: https://www.youtube.com/playlist?list=PL7LlmZd-53Ie0VdshSxP_x6ZqWiIYq9LU

You may get more ideas for encouraging the use of Gaelic out with school here.

Children enjoy telling and retelling familiar stories using puppets and props. They could draw and cut out the characters, or use items to represent different parts of the story. Encourage children to select their own props and use their imagination.

Encourage children to retell the story and sing songs using any props. Encourage them to use voices that express each character and their feelings. The repetition of the story and particular phrases is important. Encourage children where possible to involve a family member to join in to help build the story. When children feel confident, they may want to share their story in their own way. Provide tips to children to help them, for example a table or sofa can become an excellent puppet theatre!

As part of a routine, discuss with children how they have been using Gaelic beyond the school.

Extension activity

Ask children to think of interesting alternative endings to the story to support their creativity and imagination.

National Benchmarks

 • Participates in and recalls songs, rhymes and stories that support the learning of Gaelic language in a total immersion setting.
 • Listens to stories to help learn Gaelic, recognising and repeating familiar words and phrases, answering questions on the content with a decreasing reliance on English, using an appropriate range of strategies to support their acquiring fluency.
 • Recognises/uses/ repeats with accuracy words and phrases
  in Gaelic and demonstrates understanding through responses.
 • Listens and responds to stories and other texts, sharing likes
  and dislikes using Gaelic words and phrases.
 • Engages with characters and events in stories, songs, role-play and texts in different ways, for example, using re-enacting and/or using puppets/prompts.

Possible approach to assessing learning

Questioning is a key part of good dialogue between practitioner and learner. You could ask children to retell aspects of the story and describe details in illustrations.

You could ask them to sing along with songs, including participating through actions.