Last Updated: Wednesday, August 12, 2020

Mise agus m’ fhileantachd - second level

What is this?

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ brosnachadh phàrantan/luchd-cùraim agus clann gu pàirt a ghabhail ann an gnìomhan taobh a-muigh na sgoile mar thaic do am fileantachd ann an Gàidhlig. Mura h-eil pàrantan/luchd-cùraim comasach air Gàidhlig a labhairt, tha clann gam misneachadh gu budaidh le Gàidhlig a bhith aca.

Eòlasan agus Builean CfE: An dàrna ìre

 • Bidh mi gu cunbhalach a’ taghadh cuspair, adhbhar, fòrmat agus goireasan gus teacsaichean de mo roghainn fhìn a chruthachadh. (LIT 2-01a)
 • Is urrainn dhomh aithneachadh mar a ghabhas diofar fheartan de chànan labhairte cuideachadh le conaltradh, agus faodaidh mi feum a dhèanamh de na tha mi ag ionnsachadh. Is urrainn dhomh diofar fheartan de mo chànan labhairte fhìn agus cànan labhairte chàich aithneachadh. (GAI 2-03a)
 • Mar a bhios mi ag èisteachd no a’ coimhead, is urrainn dhomh an t-adhbhar a chomharrachadh agus a dheasbad, còmhla ris na prìomh smaoineasan is fiosrachadh taic a tha san teacsa, agus am fiosrachadh seo a chleachdadh airson diofar adhbharan. (LIT 2-04a)
 • Mar a bhios mi ag èisteachd no a’ coimhead, is urrainn dhomh notaichean a ghabhail, iad sin eagrachadh fo chinn fhreagarrach agus an cleachdadh gus smaoineasan is fiosrachadh a thuigsinn agus teacsaichean ùra a chruthachadh, a’ cleachdadh m’ fhacail fhìn mar a bhios iomchaidh. (LIT 2-05a)

Adhbhar a’ ghnìomha

Clann a bhrosnachadh gu bhith a’ gabhail Gàidhlig a-steach do an gnàth-chùrsaichean làitheil taobh a-muigh na sgoile agus an còmhradh seo a chleachdadh mar bhunait airson aithris.

Cuidichidh an gnìomh ionnsachaidh seo clann gu an sgilean èisteachd is labhairt ann an Gàidhlig a leasachadh barrachd. Gheibh iad in-shealladh air an adhbhar gu bheil e cudromach Gàidhlig a chleachdadh taobh a-muigh na sgoile.

Cleachdaidh iad an sgrùdaidhean air càch a’ lìbhrigeadh theachdaireachdan gus an aithris fhèin ath-chruthachadh.

Gnìomh ionnsachaidh

Bruidhinn ris a’ chloinn mu iomairt #Cleachdi. Iarr orra an iomairt seo a rannsachadh. Dh’fhaodadh puing tòiseachaidh fheumail a bhith an seo:
https://www.gaidhlig.scot/bord-na-gaidhlig-proud-to-unveil-new-gaelic-identifier-%c2%ac-cleachdi-at-the-mod-glasgow-2019/

Bruidhinn ris a’ chloinn mu chudromachd a bhith a’ cleachdadh Gàidhlig cho tric ’s a ghabhas, a’ gabhail a-steach taobh a-muigh na sgoile. Iarr orra cudromachd seo a rannsachadh agus an toraidhean a mhìneachadh do an comhaoisean.

Iarr air clann faighinn a-mach càite agus ciamar as urrainn dhaibh Gàidhlig a chleachdadh taobh a-muigh a’ chlasruim agus na sgoile. Dh’fhaodadh gun lorg thu barrachd bheachdan mu bhith a’ cleachdadh Gàidhlig taobh a-muigh na sgoile an seo:

Bruidhinn ris a’ chloinn mun chleachdadh mu dheireadh aca air Gàidhlig taobh a-muigh na sgoile. Dh’fhaodadh gur e prògram air BBC Alba a bhios an seo, no gnìomh air a stiùireadh le buidheann Gàidhlig san robh iad a’ com-pàirteachadh.

Bu chòir seo a bhith a’ gabhail a-steach:

 • Notaichean a ghabhail de fhacail ùra, am brìgh a lorg agus smaoineachadh air dòigh air na facail ùra sin ionnsachadh.
 • Fiosrachadh a roinn agus am beachdan a thoirt seachad.
 • Ath-sgrùdadh sgilean dhaoine ann an labhairt agus mar a tha iad a’ lìbhrigeadh mionaideachd.
 • Coimhead no ag èisteachd gu cùramach a thaobh cleachdadh an neach-labhairt air cuideam agus faireachdainn. 
 • Beachdachadh air mar a nì iad feum de ghluasadan-bodhaig no fiamh aodainn.
 • Beachdachadh air cleachdadh air uidheaman-taice lèirsinneach leithid slaighdean taisbeanaidh, cairtean-iùil, grafaichean, mapaichean agus dealbhan.

Bu chòir do chlann aithris a thoirt gu buil air prògram bho BBC Alba sa bheil ùidh aca, no gnìomh air a stiùireadh le buidheann Gàidhlig san robh iad a’ com-pàirteachadh. Bu chòir don seo fiosrachadh a thoirt air cò mu dheidhinn a bha am prògram no an gnìomh. Bu chòir dhaibh smaoineachadh air stoidhlichean diofar dhaoine nuair a tha iad a’ bruidhinn, a dh’fhaicinn a bheil buaidh aig a sin air a’ chòmhradh aca.

Obair leudachaidh

Bu chòir clann a bhrosnachadh gu aithris air na tha iad a’ leughadh, a’ gabhail a-steach nas fheàrr leotha le diofar ùghdaran.

Slatan-tomhais Nàiseanta

 • A’ gabhail a-steach fhacail agus abairtean ùra Gàidhlig do chànan airson luchd-èisteachd le mionaideachd fuaimneachaidh.
 • A’ roinn smaoineasan, bheachdan, fiosrachadh agus eòlasan
 • A’ gabhail tursan airson bruidhinn, com-pàirteachadh aig an àm iomchaidh.
 • Ag èisteachd ri agus a’ freagairt bheachdan ann an dòigh iomchaidh, mar eisimpleir, le bhith a’ gnogadh an cinn no ag aontachadh, a’ faighneachd agus a’ freagairt cheistean ann an dòigh spèiseil.

Modh-obrach a dh’fhaodar a chleachdadh gus ionnsachadh a mheasadh

Bu chòir do chlann meòrachadh air na rinn iad gu math agus na dh’fhaodadh iad a leasachadh. Dh’fhaodte an ais-fhiosrachadh seo a chleachdadh mar thaic dhuibhse mar thidsearan, gus sgilean chloinne a mheasadh agus na h-ath cheumannan ionnsachaidh a chomharrachadh.

---------------------------------------

Me and my fluency, reporting in Gaelic!

Curriculum for Excellence (CfE) experiences and outcomes: Second level

 • I regularly select subject, purpose, format and resources to create texts of my choice. (LIT 2-01a)
 • I can recognise different how the features of spoken language can help in communication, and I can use what I learn. I can recognise different features of my own and others’ spoken language. (GAI 2-03a)
 • As I listen or watch, I can identify and discuss the purpose, main ideas and supporting detail contained within the text, and use this information for different purposes. (LIT 2-04a)
 • As I listen or watch, I can make notes, organise these under suitable headings and use these to understand ideas and information and create new texts, using my own words as appropriate. (LIT 2-05a)

Purpose of the activity

To encourage children to include Gaelic activity in their daily routines out with school and to use this conversation as a basis for a report.

This learning activity will help children develop further their listening and talking skills in Gaelic. They will gain an insight into why it is important to use Gaelic out with school.

They will use their observations of others delivering messages to recreate their own report.

Learning activity

Talk to children about the campaign #Cleachdi. Ask them to research this campaign. A useful starting point may be: https://www.gaidhlig.scot/bord-na-gaidhlig-proud-to-unveil-new-gaelic-identifier-%c2%ac-cleachdi-at-the-mod-glasgow-2019/

Talk to children about the importance of using Gaelic as much as they can, including out of school. Ask them to research the importance of this and to explain their findings to their peers.

Ask children to find out where and how they can use Gaelic out with the classroom and school. You may get more ideas for using Gaelic out with school here.

Talk to children about their recent use of Gaelic outwith school. This may be a programme on BBC Alba, or an activity led by a Gaelic group in which they took part.

This should include:

 • Taking a note of new words, find out their meaning and think of a way of learning these new words.
 • Sharing information and giving their views.
 • Reviewing people’s skills in talking and how they are getting detail across.
 • Watching or listening carefully for speakers’ use of emphasis and expression.
 • Considering how they make use of gestures or facial expression.
 • Considering the use of visual aids such as presentation slides, charts, graphs, maps and photographs.

Children should produce a report of a programme on BBC Alba of interest to them, or an activity led by a Gaelic group in which they took part. This should give information on what the programme or activity was about. They should think of different people’s styles when talking to see if that influences their talk.

Extension activity

Children should be encouraged to report on what they read, including their preference for different authors.

National Benchmarks

 • Incorporates new Gaelic words and phrases into language for audience with accuracy of pronunciation.
 • Shares appropriate ideas, opinions, information and experiences.
 • Takes turns to speak, contributes at the appropriate time.
 • Listens and responds appropriately to the views of others for example, by nodding or agreeing, asking and answering questions in a respectful way.

Possible approach to assessing learning

Children should reflect on what they did well and what they could improve. This feedback could be used to support you as teachers to assess children’s skills and identify next steps in learning.