Last Updated: Tuesday, August 18, 2020

Mise agus m’ fhileantachd - third and fourth level

What is this?

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ brosnachadh dhaoine òga gu pàirt a ghabhail ann an gnìomhan taobh a-muigh na sgoile mar thaic do am fileantachd ann an Gàidhlig. Mura h-eil pàrantan/luchd-cùraim comasach air Gàidhlig a labhairt, tha clann gam misneachadh gu budaidh le Gàidhlig a bhith aca.

Eòlasan agus Builean CfE: An trìtheamh agus an ceathramh ìre

  • Bidh mi gu cunbhalach a’ taghadh agus ag èisteachd ri no a’ coimhead theacsaichean airson tlachd agus ùidh, agus is urrainn dhomh sealltainn cho math ’s a tha iad a’ coileanadh m’ fheumalachdan agus mo dhùilean, agus is urrainn dhomh adhbharan le fianais, a thoirt airson mo fhreagairt phearsanta.
  • Is urrainn dhomh gu cunbhalach cuspair, adhbhar, fòrmat agus goireasan a thaghadh, gus teacsaichean de mo roghainn fhìn a chruthachadh, agus tha mi a’ leasachadh mo stoidhle fhìn. (LIT 3-01a / LIT 4-01a)

Adhbhar a’ ghnìomha

Cuidichidh an gnìomh seo daoine òga gu an sgilean èisteachd is labhairt ann an Gàidhlig a leasachadh barrachd. Gheibh iad in-shealladh air an adhbhar gu bheil e cudromach Gàidhlig a chleachdadh taobh a-muigh na sgoile.

Cleachdaidh iad an sgrùdaidhean air càch a’ lìbhrigeadh theachdaireachdan gus an taisbeanadh fhèin ath-chruthachadh.

Gnìomh ionnsachaidh

Bruidhinn ri daoine òga mu chudromachd a bhith a’ cleachdadh a’ chànain a tha iad ag ionnsachadh anns nas urrainn dhaibh de cho-theacsaichean. Iarr air daoine òga meòrachadh air an cuid cleachdaidh air a’ Ghàidhlig san sgoil agus taobh a-muigh na sgoile. Bu chòir dhaibh a bhith mionaideach mu na suidheachaidhean sam bi iad a’ cleachdadh Gàidhlig.

Tha luchd-labhairt agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig gam misneachadh gu an hais-tag #cleachdi – no #useit – agus an hais-tag #Gàidhlig a chleachdadh, nuair a bhios iad a’ conaltradh le càch, eadar gur ann gu pearsanta, air na meadhanan sòisealta, ann an ainmean puist-d no air an làraich-lìn. Iarr air daoine òga an eòlasan air an iomairt seo a roinn, agus mar a tha iad no mar a dh’fhaodadh iad cur ris.

Bruidhinn ri daoine òga mu chudromachd a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig cho mòr ’s as urrainn dhaibh, a’ gabhail a-steach taobh a-muigh na sgoile. Cuidich iad a’ tuigsinn mar as urrainn dhaibh am misneachd ann an labhairt Gàidhlig fhaighinn air ais, ma tha iad gann de mhisneachd mar thoradh air a bhith air falbh bhon sgoil. 

Iarr air daoine òga faighinn a-mach càite agus ciamar as urrainn dhaibh Gàidhlig a chleachdadh taobh a-muigh a’ chlasruim agus na sgoile. Dh’fhaodadh gun lorg thu barrachd bheachdan mu bhith a’ cleachdadh Gàidhlig taobh a-muigh na sgoile an seo.

Iarr air daoine òga na cothroman sin ath-sgrùdadh agus smaoineachadh mu dheidhinn mar as dòcha a chleachdas iad iad sin gus Gàidhlig a chluinntinn agus a labhairt. Bu chòir dhaibh moladh mar a dh’fhaodadh iad cothrom a stiùireadh do luchd-ionnsachaidh eile san sgoil, no sa bhun-sgoil, sgoil-àraich no sa choimhearsnachd san fharsaingeachd.

Dh’fhaodadh daoine òga bloga no vlog a chumail de an eòlasan ann an cleachdadh Gàidhlig. Bu chòir am brosnachadh gu bhith cruthachail agus meòrachail ann an dèanamh seo. Bu chòir do am bloga no an vlog aca a chumail fad seachdaine. Bu chòir an chleachdadh gus bruidhinn mu dheidhinn gnàth-chùrsaichean ionnsachaidh cànain matha ann am bruidhinn Gàidhlig, a stèidheachadh. 

A thuilleadh air leasachadh sgilean ann an Gàidhlig, bruidhinn ri daoine òga mu na sgilean eile a tha iad a’ leasachadh.

Obair leudachaidh Bu chòir daoine òga a bhrosnachadh gu cothrom a dhèanamh do chàch airson Gàidhlig a chleachdadh gu cunbhalach.

Slatan-tomhais Nàiseanta

Taghadh theacsaichean labhairte gu cunbhalach agus a’ toirt iomradh, le mìneachadh iomchaidh, air cho math ’s a tha teacsa no tùs a’ gabhail a-steach iadsan às na meadhanan Gàidhlig, a’ coileanadh am feumalachdan agus an dùilean.

Modh-obrach a dh’fhaodar a chleachdadh gus ionnsachadh a mheasadh

Bu chòir do dhaoine òga meòrachadh air na rinn iad gu math agus na dh’fhaodadh iad a leasachadh. Dh’fhaodte an ais-fhiosrachadh seo a chleachdadh mar thaic dhuibhse mar thidsearan, gus sgilean chloinne a mheasadh agus na h-ath cheumannan ionnsachaidh a chomharrachadh.

---------------------------------------

Me and my fluency: keeping a vlog or blog

Curriculum for Excellence (CfE) experiences and outcomes: Third and Fourth level

  • I regularly select and listen to or watch texts for enjoyment and interest, and I can express how well they meet my needs and expectations, and I can give reasons, with evidence, for my personal response.
  • I can regularly select subject, purpose, format and resources to create texts of my choice, and am developing my own style. (LIT 3-01a / LIT 4-01a)

Purpose of the activity

This activity will help young people develop further their listening and talking skills in Gaelic. They will gain an insight into why it is important to use Gaelic out with school. 

They will use their observations of others delivering messages to recreate their own presentation.

Learning activity

Talk to young people about the importance of using the language they are learning in as many contexts as they can. Ask young people to reflect on their use of Gaelic in school and out with school. They should be specific about the situations in which they use Gaelic.

Speakers and learners of Gaelic are being encouraged to use the hashtag #cleachdi – or #useit – plus the hashtag #gàidhlig when they communicate with others, be it in person, on social media, on email signatures or on their websites. Ask young people to share  their experiences of this campaign, and how they do or could make a contribution to it.

Talk to young people about the importance of using Gaelic as much as they can, including out of school. Assist them in understanding how they can regain confidence in speaking Gaelic, should they be less confident as a result of being away school.

Ask young people to find out where and how they can use Gaelic out with the classroom and school. You may get more ideas for using Gaelic out with school here.

Ask young people to review these opportunities and to think how they may use these to hear and speak Gaelic. They should suggest how they could lead an opportunity for other learners in the school, or at primary, nursery or in the community generally.

Young people could keep a blog or a vlog of their experiences in using Gaelic. They should be encouraged to be creative and reflective in doing this. Their blog or vlog should be kept over a week. It should be used to talk about establishing good language-learning routines in speaking Gaelic.

As well as developing skills in Gaelic, talk to young people about the other skills they are developing.

Extension activity

Young people should be encouraged to provide an opportunity for other’s to use Gaelic on a regular basis.

National Benchmarks

Selects spoken texts regularly and describes, with an appropriate explanation, how well a text or source, including those from Gaelic media, meets needs and expectations.

Possible approach to assessing learning

Young people should reflect on what they did well and what they could improve. This feedback could be used to support you as teachers to assess children’s skills and identify next steps in learning.