Last Updated: Wednesday, December 09, 2020

A’ togail foghainteachd, a bhith gnìomhach - early level

What is this?

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ toirt taic do chlann a bhith a’ meòrachadh air na dòighean anns am faod iad leantainn orra a bhith gnìomhach.  Tha a’ Chomhairle air Foghlam Gàidhlig a’ mìneachadh dòigh-cleachdaidh modhan-obrach bogaidh.  Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ tarraing air na h-eòlasan agus na builean airson slàinte agus sunnd agus litearrachd agus Gàidhlig.

Eòlasan agus Builean CfE: Tràth-ìre

 • Tha fios agam gu bheil a bhith gnìomhach na mhodh-obrach fhallain. (HWB 0-27a)
 • An uair a bhios mi ag èisteachd agus a’ gabhail com-pàirt ann an conaltradh, bidh mi a’ faighinn eòlas air facail agus abairtean ùra. Bidh mi gan cleachdadh airson a bhith a’ bruidhinn, a’ cluich agus ag obair còmhla ri feadhainn eile. (GAI 0-02a)

Adhbhar a’ ghnìomha

Tha clann a’ leasachadh tuigse mu dè a tha e a’ ciallachadh a bhith fallain agus gnìomhach nam beatha làitheil. Bidh iad a’ sgrùdadh seo tro mheadhan na Gàidhlig a’ cleachdadh nan slatan-tomhais sunnd agus oide-eòlas bogaidh. Faodar an gnìomh seo atharrachadh airson a chleachdadh aig an taigh, ma tha clann ag ionnsachadh aig astar.

Gnìomh ionnsachaidh

Bruidhinn ris a’ chloinn mu mar a tha iad a’ faireachdainn, agus an t-eòlas a tha aca air a bhith fallain agus gnìomhach. Stèidhichte air seo, suidhich àitean-cluiche, a-staigh agus a-muigh co-cheangailte ri bhith a’ cumail suas deagh shlàinte agus a bhith gnìomhach.

Tagh sgeulachdan, òrain agus rannan airson an cleachdadh leis a’ chloinn gus cur ris an ùidh agus an eòlas aca, fhad ’s a tha am fileantachd ga leasachadh.

Rannsaich còmhla ris a’ chloinn na dòighean diofraichte san urrainn dhaibh a bhith fallain agus cumail gnìomhach, mar eisimpleir, cluich sgairteil, a’ cumail sunndach agus a’ gabhail pàirt ann an eacarsaich làitheil.

Iarr air a’ chloinn smaoineachadh mu na nithean a bhios iad a’ dèanamh gach latha airson cumail gnìomhach, mar eisimpleir, a’ coiseachd chun t-suidheachadh tràth-ionnsachaidh agus cùram-chloinne no sgoil.

Bruidhinn ris a’ chloinn mu ithe agus òl fallain, a’ gabhail a-steach gnàth-ghnìomhan airson blasad-bìdh agus lòn.

Cleachd am mòr-ghalair a tha ann an-dràsta gus sònrachadh don chloinn cho cudromach ’s a tha e a bhith a’ leantainn comhairle, mar eisimpleir slàinteachas de dheagh nighe làmhan.

Iarr air a’ chloinn postair a dheilbh a’ sealltainn nan dòighean diofraichte san urrainn dhaibh cumail orra a bhith gnìomhach. Mar a bhios clann a’ dèanamh seo, thoir iomradh agus tòisich conaltradh gus cruthachalachd agus togail cànain a bhrosnachadh.

Iarr air a’ chloinn leabhar-latha a chumail de na gnìomhan làitheil aca thairis air aon seachdain. Is dòcha gum feum a’ chlann iarraidh air inbheach taic a thoirt dhaibh ann a bhith a’ coileanadh a’ ghnìomha seo. Dèan conaltradh ris a’ chloinn mun leabhar-latha a chùm iad san t-seòmar-cluiche no san t-seòmar-teagaisg no aig an taigh còmhla ri inbheach.

Slatan-tomhais Nàiseanta

 • A’ comharrachadh diofar dhòighean air a bhith gnìomhach, mar eisimpleir, cluiche sgairteil.
 • Ag èisteachd ri, a’ comharrachadh tuigse de agus ag ath-aithris fhaclan agus abairtean ùra bho bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig ann an suidheachadh làn bhogaidh thairis air taghadh de cho-theacsan. Tha an neach-ionnsachaidh a’ fàs misneachail ann a bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig ann an suidheachaidhean agus cleachdaidhean sòisealta mar an uair a bhios iad a’ gabhail grèim-bìdh.
 • A’ freagairt ann an dòigh iomchaidh, ceistean, stiùiridhean agus seòlaidhean a thèid an toirt seachad sa Ghàidhlig ’s a tha co-cheangailte ri suidheachaidhean air a bheil iad mion-eòlach san t-seòmar-cluiche agus san t-seòmar-teagaisg.
 • A’ cleachdadh òrain, bàrdachd, rannan agus cluichean-riochd gus sealltainn mar a tha iad a’ leasachadh cànan ùr.

Modh-obrach a dh’fhaodar a chleachdadh gus ionnsachadh a mheasadh

Mar luchd-cleachdaidh, tha sibh air leth eòlach air ur luchd-ionnsachaidh agus is urrainn dhuibh sùileachaidhean builean gach neach atharrachadh a rèir nan Slatan-tomhais Nàiseanta. Faodaidh sibh coimhead air dòighean lèirmheas a dhèanamh no bruidhinn mu obair na cloinne agus fios air ais a thoirt an-dràsta agus a-rithist gus cuideachadh le bhith a’ gluasad an ionnsachaidh air adhart.

Is dòcha gum bi cuid den chloinn airson an obair a thaisbeanadh dhan chlas, ach dh’fhaodadh gum biodh feadhainn eile dìreach airson a cho-roinn ribh fhèin. Is dòcha gum bi iad airson dealbhan no clàr den obair a chur ris/a luchdadh suas dhan leabhar-latha ionnsachaidh aca, is dòcha air-loidhne. Bheir seo an cothrom dhuibh fios air ais a thoirt agus innse mu na h-ath cheumannan.

Tha an stiùireadh as ùire mu mheasadh ri fhaotainn sa cheangal seo.

---------------------------------------

Building resilience, being active

Curriculum for Excellence (CfE) experiences and outcomes: Early level

 • I know that being active is a healthy way to be. (HWB 0-27a)
 • As I listen and take part in conversations, I discover use new words and phrases. I use these to help me talk to, play and work with others. (GAI 0-02a)

Purpose of the activity

Children are developing an understanding of what it means to be healthy and active in their daily lives. They explore this through the medium of Gaelic using the wellbeing indicators and immersion pedagogy. This activity can be adapted for use at home, if children are learning remotely.

Learning activity

Discuss with children how they feel, and their knowledge of being healthy and active. From this set up spaces to play, both indoors and outdoors related to maintaining good health and being active.

Select stories, songs and rhymes for using with children that builds on their interest and knowledge, whilst developing their fluency.

Explore with children the different ways they achieve good health and keeping active, for example, energetic play, keeping fit and participating in daily exercise.

Ask the children to think about the daily things they do to stay active, for example, walk to the early learning and childcare setting or school.

Discuss with children healthy eating and drinking, including routines for snack and lunch.

Use the current pandemic to highlight to children the importance of following advice, for example good hand washing hygiene.

Ask children to design a poster showing the various ways they stay active. As children do this, provide commentaries and initiate dialogue to encourage creativity and language acquisition.

Invite the children to keep a diary of their daily activity over one week. Children may need to ask an adult for support to complete this activity. Discuss with children their completed diary in the playroom or classroom or at home with an adult.

National Benchmarks

 • Demonstrates different ways of being active, for example, energetic play.
 • Listens to, demonstrates an understanding of and repeats new words and phrases from the use of Gaelic in a total immersion setting across a variety of contexts. The learner is becoming confident in their use of Gaelic in social situations and routines, such as when having snack.
 • Responds appropriately to questions, instructions and directions given in Gaelic relating to familiar situations in the playroom and classroom.
 • Uses songs, poems, rhymes and role-plays to show how they are developing a new language.

Possible approach to assessing learning

As practitioners, you know your learners well and can alter the expectations of outcomes for individuals in line with the National Benchmarks. You can look at ways to review or discuss children’s work and provide feedback occasionally to help move learning forward.

Some children may want to present their work to the class, others may prefer to share this only with yourself. They may wish to add/upload photos or a record of their work to their learning journal, possibly online. This will give you the opportunity to provide feedback and next steps.

When planning your approach to assessing learning, please take account of the latest guidance on assessment approaches.