Search

Refine your search

Showing 90 resources

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 13 January 2021
A’ bruidhinn mu shealladh - first level

Tha an gnìomh seo a’ cuideachadh na cloinne a bhith a’ cleachdadh raon de chainnt chruthachail. Cleachdaidh iad a’ Ghàidhlig gus mìneachadh do charaid, suidheachadh ann an sgeulachd agus/no àite a tha cudromach dhaibh.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 12 August 2020
Mise agus m’ fhileantachd: Deagh chòmhradh ann an Gàidhlig - first level

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ brosnachadh phàrantan/luchd-cùraim agus clann gu pàirt a ghabhail ann an gnìomhan taobh a-muigh na sgoile mar thaic do am fileantachd ann an Gàidhlig.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 27 January 2021
Patterns and sequences – first level

This is the first of three activities where children learn about patterns. Children are given the opportunity to investigate and explain patterns and designs

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 10 June 2020
Expressions and equations - first level

At early level, children will not have had any experience of expressions and equations so this activity acts as an introduction to algebraic thinking.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 09 December 2020
Estimating length – first level

Ideas to support you to design an activity on estimating length which you can use or adapt for children in your class or for children who are working remotely.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 14 May 2020
Money - first level

Ideas to support you to design an activity on money which you can use or adapt for learners in your class while they are working remotely.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 16 June 2020
Timing activities – first level

Find some ideas to support you to design an activity to support children to understand the use of timers.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 12 August 2020
A’ tighinn ri chèile aon uair eile: a’ cruthachadh dhàimhean airson bogadh - first level

Tha an gnìomh a’ cuimseachadh air dàimhean agus clann a bhith a’ tighinn còmhla ri an caraidean an dèidh a bhith air an sgaradh airson ùine.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 16 September 2020
Use money and calculate change 2 - first level

The activity has been designed to help children understand how money is used.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 27 January 2021
Doubling and halving - first level

This learning activity focuses on exploring number patterns and sequences through doubling and halving.