Search

Refine your search

Showing 16 resources

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 13 January 2021
A’ bruidhinn mu shealladh - first level

Tha an gnìomh seo a’ cuideachadh na cloinne a bhith a’ cleachdadh raon de chainnt chruthachail. Cleachdaidh iad a’ Ghàidhlig gus mìneachadh do charaid, suidheachadh ann an sgeulachd agus/no àite a tha cudromach dhaibh.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 12 August 2020
Mise agus m’ fhileantachd: Deagh chòmhradh ann an Gàidhlig - first level

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ brosnachadh phàrantan/luchd-cùraim agus clann gu pàirt a ghabhail ann an gnìomhan taobh a-muigh na sgoile mar thaic do am fileantachd ann an Gàidhlig.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 12 August 2020
A’ tighinn ri chèile aon uair eile: a’ cruthachadh dhàimhean airson bogadh - first level

Tha an gnìomh a’ cuimseachadh air dàimhean agus clann a bhith a’ tighinn còmhla ri an caraidean an dèidh a bhith air an sgaradh airson ùine.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 27 January 2021
A bhith fallain - first level

Nì a’ chlann rannsachadh agus deasbad air cuid de na dòighean anns am faod iad cumail fallain. Beachdaichidh iad cuideachd air seo mar cho-theacsa gus am fileantas a leasachadh.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 26 August 2020
A Bhith Dà-chànanach - first level

Tha an gnìomh seo a’ brosnachadh chloinne gu cuid de na buannachdan a rannsachadh a tha an lùib a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig agus a bhith dà-chànanach.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 10 February 2021
A’ sgrìobhadh sgeul dìomhaireachd - first level

Tro mheadhan na Gàidhlig, bidh a’ chlann a’ sgrìobhadh sgeul dìomhaireachd agus a’ toirt tuairisgeul air na caractaran, plota agus suidheachadh a tha ann.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 11 November 2020
Ask and answer questions from a bar graph

Design an activity to support children’s understanding of using data in a bar graph to ask and answer questions.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 25 November 2020
Na sgilean agus miannan-adhartais agam - first level

Seo beagan bheachdan a bheir taic dhut gnìomh a dheilbh gus leigeil le clann mothachadh a leasachadh mu dhòigh anns an urrainn dhaibh fiosan cudromach a lìbhrigeadh, mar a thaobh cùisean sòisealta, tro bhith a’ cleachdadh film no beothachadh.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 07 October 2020
Dè th' ann an neo-fhicsean? - first level

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ cuideachadh phàrantan/luchd-cùraim agus daoine òga gus pàirt a ghabhail ann an gnìomhachd taobh a-muigh na sgoile airson fileantachd anns a’ Ghàidhlig a neartachadh.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 09 September 2020
A’ comharrachadh mo chòraichean - first level

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ toirt taic do chlann tuigse fhaighinn mu dè a tha e a’ ciallachadh còraichean a bhith aca.