Search

Refine your search

Showing 128 resources

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 17 June 2020
Create a reading den - early years and primary

This activity encourages your child to create a space in which to enjoy a book or story, and take some time to read.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 09 June 2020
Iris fhaireachdainnean - sgoil-àraich, bun-sgoil agus àrd-sgoil

Sa ghnìomh seo, bidh clann agus daoine òga a’ còmhradh agus a’ sgrìobhadh gus a bhith a’ cruthachadh ‘iris fhaireachdainnean’.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 17 June 2020
Èisteachd agus gabhail notaichean mu atharrachadh gnàth-shìde – àrd-sgoil

Thathar a’ moladh nan gnìomhan ionnsachaidh seo airson do phàiste a dhol an sàs ann an obair litearrachd a tha a’ rannsachadh cuspair gnàth-shìde.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 17 June 2020
Dìreach facail – sgoil àraich agus bun-sgoil

Cluichibh geamannan còmhla gus clann a chuideachadh gu litrichean, fuaimean, litreachadh agus facail ùra ionnsachadh!

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 09 September 2020
Sgrìobhadh aithriseach - third and fourth level

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ toirt taic do dhaoine òga a bhith ag ionnsachadh mu na prìomh fheartan ann an sgrìobhadh teacsa aithriseach.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 23 June 2020
Summer challenge – the entertainer – early years and primary

In this activity, parents and children are encouraged to think of a few funny, age-appropriate jokes or stories and tell these to others.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 13 January 2021
Caractaran a’ bruidhinn - early level

Tha an gnìomh seo air a dhealbh gus sgilean còmhraidh na cloinne sa Ghàidhlig a leasachadh. Ann a bhith a’ dèanamh seo, bidh a’ chlann a’ sgrùdadh charactaran ann an raon de theacsaichean tro mheadhan na Gaidhlig.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 12 August 2020
Mise agus m’ fhileantachd - early level

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ brosnachadh phàrantan/luchd-cùraim agus clann gu pàirt a ghabhail ann an gnìomhan taobh a-muigh na sgoile mar thaic do am fileantachd ann an Gàidhlig.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 12 August 2020
Mise agus m’ fhileantachd - third and fourth level

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ brosnachadh phàrantan/luchd-cùraim agus clann gu pàirt a ghabhail ann an gnìomhan taobh a-muigh na sgoile mar thaic do am fileantachd ann an Gàidhlig.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 13 January 2021
A’ bruidhinn mu shealladh - first level

Tha an gnìomh seo a’ cuideachadh na cloinne a bhith a’ cleachdadh raon de chainnt chruthachail. Cleachdaidh iad a’ Ghàidhlig gus mìneachadh do charaid, suidheachadh ann an sgeulachd agus/no àite a tha cudromach dhaibh.