Search

Refine your search

Showing 66 resources

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 12 August 2020
Mise agus m’ fhileantachd - early level

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ brosnachadh phàrantan/luchd-cùraim agus clann gu pàirt a ghabhail ann an gnìomhan taobh a-muigh na sgoile mar thaic do am fileantachd ann an Gàidhlig.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 12 August 2020
Mise agus m’ fhileantachd - third and fourth level

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ brosnachadh phàrantan/luchd-cùraim agus clann gu pàirt a ghabhail ann an gnìomhan taobh a-muigh na sgoile mar thaic do am fileantachd ann an Gàidhlig.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 13 January 2021
A’ bruidhinn mu shealladh - first level

Tha an gnìomh seo a’ cuideachadh na cloinne a bhith a’ cleachdadh raon de chainnt chruthachail. Cleachdaidh iad a’ Ghàidhlig gus mìneachadh do charaid, suidheachadh ann an sgeulachd agus/no àite a tha cudromach dhaibh.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 12 August 2020
Mise agus m’ fhileantachd: Deagh chòmhradh ann an Gàidhlig - first level

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ brosnachadh phàrantan/luchd-cùraim agus clann gu pàirt a ghabhail ann an gnìomhan taobh a-muigh na sgoile mar thaic do am fileantachd ann an Gàidhlig.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 12 August 2020
A’ tighinn ri chèile aon uair eile deiseil airson bogadh - second level

Tha an gnìomh seo a’ cuimseachadh air càirdeasan agus clann a bhith a’ tighinn còmhla ri an caraidean an dèidh a bhith air an sgaradh agus a bhith a’ dèanamh feadhainn ùra deiseil airson bogadh.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 09 September 2020
A’ comharrachadh mo chòraichean - third and fourth level

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ brosnachadh nan daoine òga gu bhith a’ luachadh dè cho math ’s a tha an t-ionnsachadh aca a’ faighinn taic bho chòraichean Cunnradh nan Nàiseanan Aonaichte air Còraichean Chloinne (UNCRC).

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 09 September 2020
Sgrìobhadh aithriseach - third and fourth level

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ toirt taic do dhaoine òga a bhith ag ionnsachadh mu na prìomh fheartan ann an sgrìobhadh teacsa aithriseach.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 27 January 2021
Is fhiach dealbh mìle facal! - second level

Bidh clann a’ rannsachadh agus a’ dèanamh coimeas eadar ìomhaighean a tha a' cur na h-Alba air adhart. Bidh iad a’ comharrachadh susbaint, cuspairean agus feartan dealbhaidh cumanta, agus a’ taisbeanadh nan toraidhean aca a’ cleachdadh teicneòlas didseatach.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 13 January 2021
Caractaran a’ bruidhinn - early level

Tha an gnìomh seo air a dhealbh gus sgilean còmhraidh na cloinne sa Ghàidhlig a leasachadh. Ann a bhith a’ dèanamh seo, bidh a’ chlann a’ sgrùdadh charactaran ann an raon de theacsaichean tro mheadhan na Gaidhlig.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 12 August 2020
A’ tighinn ri chèile aon uair eile: a’ cruthachadh dhàimhean airson bogadh - first level

Tha an gnìomh a’ cuimseachadh air dàimhean agus clann a bhith a’ tighinn còmhla ri an caraidean an dèidh a bhith air an sgaradh airson ùine.