Search

Refine your search

Showing 15 resources

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 12 August 2020
A’ tighinn ri chèile aon uair eile deiseil airson bogadh - second level

Tha an gnìomh seo a’ cuimseachadh air càirdeasan agus clann a bhith a’ tighinn còmhla ri an caraidean an dèidh a bhith air an sgaradh agus a bhith a’ dèanamh feadhainn ùra deiseil airson bogadh.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 27 January 2021
Is fhiach dealbh mìle facal! - second level

Bidh clann a’ rannsachadh agus a’ dèanamh coimeas eadar ìomhaighean a tha a' cur na h-Alba air adhart. Bidh iad a’ comharrachadh susbaint, cuspairean agus feartan dealbhaidh cumanta, agus a’ taisbeanadh nan toraidhean aca a’ cleachdadh teicneòlas didseatach.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 25 November 2020
Na sgilean agus miannan-adhartais agam - second level

Tha an gnìomhachas ionnsachaidh seo a’ tarraing air eòlasan agus builean an darna ìre airson slàinte agus sunnd agus litearrachd agus Gàidhlig. Tha e a’ brosnachadh chloinne a bhith ag aithneachadh, a’ rannsachadh agus a’ cur luach anns na neartan aca fhèin agus na sgilean aig daoine eile agus gan ceangail ri dreuchdan eadar-dhealaichte.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 13 January 2021
Conaltradh fèin-eachdraidheil - second level

Sna gnìomhan sin, bidh a’ chlann a’ tabhann òraid ghoirid sa Ghàidhlig mu neach sa bheil sùim mhòr aca.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 12 August 2020
Mise agus m’ fhileantachd - second level

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ brosnachadh phàrantan/luchd-cùraim agus clann gu pàirt a ghabhail ann an gnìomhan taobh a-muigh na sgoile mar thaic do am fileantachd ann an Gàidhlig.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 09 September 2020
A’ comharrachadh mo chòraichean - second level

Nì a’ chlann sgrùdadh air an dòigh anns a bheil Cunnradh nan Nàiseanan Aonaichte air Còraichean Chloinne (UNCRC) a’ toirt taic dhaibh ann a bhith ag ionnsachadh tro mheadhan na Gàidhlig.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 09 December 2020
A’ togail m’ fhoghainteachd, a bhith co-fhulangach - second level

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ toirt taic do chlann a bhith a’ leasachadh an tuigse air bun-bheachdan truacantais agus ceangail.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 23 September 2020
Mise agus mo leughadh anns a’ Ghàidhlig, a’ cruthachadh log - second level

Tha smuaintean sa ghnìomh seo a bheir taic do dhealbhadh gnìomhachd gus clann a chuideachadh le bhith a’ tuigsinn feartan òraid ìmpidheach.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 26 August 2020
A Bhith Dà-chànanach - second level

Tha an gnìomh seo a’ brosnachadh chloinne gu cuid de na buannachdan a rannsachadh a tha an lùib a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig agus a bhith dà-chànanach.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 11 November 2020
Bi nad fhilmeadair! cruthaich am bòrd-stòiridh agad fhèin - second level

Tha a' ghnìomhachd seo a' cuideachadh cloinne gus diofar ghnèithean ficsein aithneachadh. Bidh iad a’ leasachadh an eòlais air diofar sheòrsaichean ficsein agus a’ sgrùdadh mar a bhios sgrìobhadairean ag atharrachadh an stoidhle a rèir gnè.