Search

Refine your search

Showing 245 resources

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 09 June 2020
Iris fhaireachdainnean - sgoil-àraich, bun-sgoil agus àrd-sgoil

Sa ghnìomh seo, bidh clann agus daoine òga a’ còmhradh agus a’ sgrìobhadh gus a bhith a’ cruthachadh ‘iris fhaireachdainnean’.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 17 June 2020
Èisteachd agus gabhail notaichean mu atharrachadh gnàth-shìde – àrd-sgoil

Thathar a’ moladh nan gnìomhan ionnsachaidh seo airson do phàiste a dhol an sàs ann an obair litearrachd a tha a’ rannsachadh cuspair gnàth-shìde.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 06 May 2020
Shopping and budgeting 3 - secondary

Explore activities around shopping and budgeting to help your child practise their numeracy and mathematical skills.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 09 June 2020
Co-ordinate battleships - secondary

This learning activity will help young people to revise co-ordinates in a fun activity.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 26 May 2020
Gnàth-chùrsaichean teaghlaich – tràth-bhliadhnaichean agus Prìomh 1

Cuidichidh an gnìomh seo an leanabh agad gu bhith ag ionnsachadh mu na diofar ghnàth-chùrsaichean a tha ann am beatha teaghlaich agus a bhith gan cur ann an òrdugh.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 30 July 2020
Air ais dhan sgoil – eadar-ghluasadan – àrd-sgoil

Cuidichidh an gnìomh seo thu gu bhith a’ tuigsinn agus ag ullachadh airson nan atharrachaidhean mu am feum thu smaoineachadh, mar a bhios tu a’ tilleadh don sgoil às dèidh saor-làithean an t-samhraidh.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 09 September 2020
Sgrìobhadh aithriseach - third and fourth level

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ toirt taic do dhaoine òga a bhith ag ionnsachadh mu na prìomh fheartan ann an sgrìobhadh teacsa aithriseach.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 26 May 2020
Our community – early years, primary and secondary (1)

Children and young people should use these ideas to have a conversation with parents/carers, or someone they phone or speak to using a computer.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 11 June 2020
How weather affects outdoor sports and games - secondary

Young people are invited to consider how weather affects outdoor sports and games. They are required to apply their research skills.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 25 June 2020
Staying in touch with friends and family – nursery, primary and secondary

These activities are designed to support discussions about why staying in touch with friends and family is important for our wellbeing. The activities should be done through the medium of Gaelic.