Search

Refine your search

Showing 94 resources

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 12 August 2020
Mise agus m’ fhileantachd - third and fourth level

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ brosnachadh phàrantan/luchd-cùraim agus clann gu pàirt a ghabhail ann an gnìomhan taobh a-muigh na sgoile mar thaic do am fileantachd ann an Gàidhlig.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 25 November 2020
Comparing data – third and fourth level

Design a learning activity on comparing data.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 27 January 2021
Powers notation – third and fourth level

This learning activity provides learners with the opportunity to develop further their vocabulary and notation when writing and working with whole number powers.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 27 May 2020
Powers and roots - third and fourth level

Ideas to support you to design an activity on powers and roots you can use or adapt for learners in your class while they are working remotely.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 09 September 2020
A’ comharrachadh mo chòraichean - third and fourth level

Tha an gnìomh ionnsachaidh seo a’ brosnachadh nan daoine òga gu bhith a’ luachadh dè cho math ’s a tha an t-ionnsachadh aca a’ faighinn taic bho chòraichean Cunnradh nan Nàiseanan Aonaichte air Còraichean Chloinne (UNCRC).

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 16 June 2020
Multiplying and dividing integers – third and fourth level

Find some ideas to support you to design an activity on negative numbers which you can use or adapt for learners in your class while they are working remotely.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 03 June 2020
Prime numbers – third and fourth level

Below you will find some ideas to support you to design an activity on prime numbers which you can use or adapt for learners in your class while they are working remotely.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 27 May 2020
Angles and properties of regular polygons – third and fourth level

Ideas to support you to design an activity on regular polygons which you can use or adapt for learners in your class while they are working remotely.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 12 August 2020
Adding and subtracting integers - third and fourth level

Find some ideas to support you to design a learning activity on adding and subtracting integers.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 11 November 2020
Misleading data – third and fourth level

Identify where misleading data exists and recommend corrections and improvements to the presentation of this data.