Search

Refine your search

Showing 213 resources

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 17 June 2020
Create a reading den - early years and primary

This activity encourages your child to create a space in which to enjoy a book or story, and take some time to read.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 09 June 2020
Iris fhaireachdainnean - sgoil-àraich, bun-sgoil agus àrd-sgoil

Sa ghnìomh seo, bidh clann agus daoine òga a’ còmhradh agus a’ sgrìobhadh gus a bhith a’ cruthachadh ‘iris fhaireachdainnean’.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 17 June 2020
Èisteachd agus gabhail notaichean mu atharrachadh gnàth-shìde – àrd-sgoil

Thathar a’ moladh nan gnìomhan ionnsachaidh seo airson do phàiste a dhol an sàs ann an obair litearrachd a tha a’ rannsachadh cuspair gnàth-shìde.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 17 June 2020
Dìreach facail – sgoil àraich agus bun-sgoil

Cluichibh geamannan còmhla gus clann a chuideachadh gu litrichean, fuaimean, litreachadh agus facail ùra ionnsachadh!

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 09 June 2020
Co-ordinate battleships - secondary

This learning activity will help young people to revise co-ordinates in a fun activity.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 26 May 2020
Gnàth-chùrsaichean teaghlaich – tràth-bhliadhnaichean agus Prìomh 1

Cuidichidh an gnìomh seo an leanabh agad gu bhith ag ionnsachadh mu na diofar ghnàth-chùrsaichean a tha ann am beatha teaghlaich agus a bhith gan cur ann an òrdugh.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 30 July 2020
Air ais dhan sgoil – eadar-ghluasadan – àrd-sgoil

Cuidichidh an gnìomh seo thu gu bhith a’ tuigsinn agus ag ullachadh airson nan atharrachaidhean mu am feum thu smaoineachadh, mar a bhios tu a’ tilleadh don sgoil às dèidh saor-làithean an t-samhraidh.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 26 May 2020
Our community – early years, primary and secondary (1)

Children and young people should use these ideas to have a conversation with parents/carers, or someone they phone or speak to using a computer.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 23 June 2020
Summer challenge – the entertainer – early years and primary

In this activity, parents and children are encouraged to think of a few funny, age-appropriate jokes or stories and tell these to others.

National Improvement Hub
PUBLISHED DATE: 02 July 2020
Dùbhlan samhraidh – A’ Ceannach airson Cuirm-chnuic

A bheil thu a’ coimhead airson rudeigin ri dhèanamh tro shaor-làithean an t-samhraidh? Am-bliadhna, dh’fhaodadh gum bi saor-làithean an t-samhraidh rud beag eadar-dhealaichte dhuinn uile. Is dòcha nach bi thu a’ dèanamh nan nithean as àbhaist dhut a bhith a’ planadh air a dhèanamh. Ma tha sibh a’ coimhead airson gnìomh spòrsail a dh’fhaodas sibh a dhèanamh mar theaghlach tro mhìosan an t-samhraidh, dh’fhaodadh gum bi sibh airson seo fheuchainn: