Last Updated: Wednesday, June 15, 2022

A’ teagasg litreachas na Gàidhlig san àrd-sgoil

Tags: Gaelic

What is this?

Tha an goireas seo a’ toirt taic agus stiùir do thidsearan Gàidhlig.

See English version.

Who is this for?

Bidh an eisimpleir seo femail do thidsearan na Gàidhlig a’ libhrigeadh Litearrachd agus Gàidhlig.

Chaidh an goireas seo a leasachadh gus taic a thoirt do thidsearan ann a bhith a’ teagasg litreachas na Gàidhlig do dhaoine òga aig ìre na h-àrd-sgoile. Tha e a’ toirt stiùir air mar a bhios tidsear ag ullachadh airson teacs a theagasg agus mar gheibh iad fhèin tuigse air teacs mus bi iad ga theagasg do dhaoine òga. Bidh na notaichean na bhroinn feumail airson taic a chumail ri daoine òga cuideachd a thaobh coileanadh nan Ceithir Comasan aig a’ Churaicealaim airson Sàr-mhathais. Tha bàrdachd agus rosg a’ nochdadh anns a’ ghoireas seo. Tha e a’ toirt sùil air teacsaichean air am bi cuid glè eòlach mu thràth agus cuid de theacsaichean nuadh a bhios a’ buntainn ri cuspairean latha an-diugh. Tha gnìomhan, ceistean sgrùdaidh agus freagairtean na chois.

Ceistean leasachaidh

  • Dè cho iomchaidh san latha an-diugh a tha na cuspairean aig na teacsaichean a bhios sinn a’ cleachdadh le ar daoine òga?
  • A bheil dòighean ann ar teagasg a thaobh Litearrachd sa Ghàidhlig a leasachadh tro theacsaichean eadar-dhealaichte

Cover of Teaching Gaelic literature in Secondary

Luchdadh a-nuas

Faidhle PDF: A’ teagasg litreachas na Gàidhlig san àrd-sgoil (716 KB)