Comhairle mu Fhoghlam Gàidhlig

Published 31/05/2022.  Last updated 26/06/2024
sourceSelf-evaluation schoolLanguages groupsEarly Learning and Childcare (ELC) categoryGaelic categoryInspection and review

Tha a’ Chomhairle seo e stèidhichte air fianais bho sgrùdaidhean, lèirmheasan agus fèin-luachadh dearbhte, a’ gabhail a-steach gach raon de dh’Fhoghlam Gàidhlig agus còmhraidhean eile le raon farsaing de luchd-ùidhe.

See English version.

Ciamar a thèid an goireas fèin-luachaidh seo a chleachdadh gus obair a leasachadh?

Bu chòir a’ Chomhairle mu Fhoghlam Gàidhlig a chleachdadh còmhla ris na frèamaichean-obrach càileachd Dè cho math ’s a tha...? airson an cur ann an co-theacsa raon na Gàidhlig. Tha na frèamaichean-obrach seo a’ cur an cèill na h-inbhean a bhios sinn a’ cleachdadh gus measadh agus aithris a dhèanamh air càileachd agus leasachadh ann am foghlam ann an Alba.

Seo beagan cheistean beachdail airson taic a chur ri còmhradh proifeiseanta agus cuideachadh gus fòcas fèin-mheasaidh agus leasachadh a chur air Gàidhlig.

 • Dè an ìre ’s gu bheil àrd-stiùirichean agus luchd-obrach a’ dol an sàs gu breithneachail anns a’ Chomhairle mu Fhoghlam Gàidhlig agus toraidhean sgrùdaidh gus na builean aca airson clann is daoine òga a leasachadh?
 • Ciamar a nì sinn cinnteach gu bheil leasachadh solar airson na Gàidhlig aig cridhe gnìomhachd fèin-mheasaidh agus na phàirt de phlanadh buadhmhor, ro-innleachdail airson leasachaidh?
 • Dè na dòighean-obrach againn airson coileanadh a thogail agus a’ bheàrn ruigsinneachd a tha ceangailte ri bochdainn a dhùnadh thar gach raon den churraicealam?
 • Ciamar a tha sinn a’ cleachdadh na tuigse againn air co-theacsa sòisealta, eaconamach agus cultarach na sgoile gus cur ri agus cruthachadh planadh airson leasachadh?
 • Dè na dòighean anns am bi sinn a’ cruinneachadh agus a’ toirt aire air sreath de fhianais air càileachd a’ bhogaidh a bhios sinn a’ solarachadh?
 • Dè tha sinn a’ dèanamh gus dèanamh cinnteach gu bheil ionnsachadh agus teagasg gu cunbhalach aig ìre de dh’àrd-chàileachd?
 • Dè cho èifeachdach ’s a tha ar cleachdadh nan teicneòlasan didseatach gus ionnsachadh a mheudachadh, an curraicealam a lìbhrigeadh agus sgilean airson ionnsachadh, beatha agus obair a leasachadh?
 • Dè an coltas a th’ air co-ionannachd agus cothromas airson clann agus òganaich ann am Foghlam Meadhan Gàidhlig?
 • Tha Inbhean Proifeasanta Comhairle Coitcheann Teagaisg na h-Alba a’ buntainn ri Foghlam tro Mheadhan na Beurla agus Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig, le ceithir iomraidhean sònraichte air a’ Ghàidhlig thar nan inbhean. Ciamar a bhios sibh gam fighe a-steach san t-suidheachadh agaibh?

Luchdaidhean a-nuas

Am Màrt 2022 Rinn sinn atharrachaidhean beaga ris a’ Chomhairle mu Fhoghlam Gàidhlig le bhith ag ùrachadh iomraidhean ceangailte ri tìm; a’ cur fiosrachadh nas mionaidiche mu reachdas airson Gàidhlig ri earrann 2 agus a’ cur fiosrachadh nas mionaidiche mu mheasadh ri Earrann 7.11.

Comhairle mu Fhoghlam Gaidhlig - May 2022 (PDF 1.2 MB)

Faodaidh sibh cuideachd a’ Chomhairle mu Fhoghlam Gàidhlig fhaighinn ann an earrannan fa-leth:

 1. Ro-ràdh (PDF 504 KB)
 2. Reachdas (PDF 604 KB)
 3. Poileasaidh (585 KB)
 4. Foghlam Meadhan Gàidhlig (690 KB)
 5. Ag obair còmhla ri pàrantan (506 KB)
 6. Ionnsachadh proifeiseanta fad dhreuchd (987 KB)
 7. làn-bhogadh, a’gabhail a-steach measadh (697 KB)
 8. An ìre-bogaidh (bogadh san Fhoghlam Fharsaing Choitcheann bho deireadh P3/toiseach P4 suas) (733 KB)
 9. Irean àrd-sgoile (654 KB)
 10. A’ leasachadh fileantachd le prògram air a dhealbh airson cànan, gràmar agus briathrachas (600 KB)
 11. A’ gluasad air adhart (592 KB)
 12. Modh-obrach 1+2 a thaobh Ionnsachadh Cànain (505 KB)
 13. A’ cruthachadh feallsanachd airson na Gàidhlig ann an sgoiltean tro Mheadhan na Gàidhlig is ann an suidheachaidhean eile (601 KB)
 14. Luchd-ionnsachaidh le feumalachdan a-bharrachd (600 KB)
 15. Foghlam Luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig (504 KB)
 16. Foghlam Luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig: curraicealam 3-18 agus Ionnsachadh Cànain ann an Alba: Modh-obrach 1+2 (711 KB)
 17. Ag ionnsachadh mu chànan is mu chultar na Gàidhlig (575 KB)

Taisbeanaidhean agus Goireasan Ionnsachadh Proifeiseanta

Comhairle mu Fhoghlam Gàidhlig - Prìomh fhiosrachadh (PowerPoint 2.4 MB)

Comhairle mu Fhoghlam Gàidhlig - Prìomh fhiosrachadh (PDF 1.2 MB)

Bogadh Dr Anndra Oilthigh Dhùn Èidinn (PDF 663 KB)

Comhairle mu Fhoghlam Gàidhlig

Published 31/05/2022.  Last updated 26/06/2024
sourceSelf-evaluation schoolLanguages groupsEarly Learning and Childcare (ELC) categoryGaelic categoryInspection and review

Tha a’ Chomhairle seo e stèidhichte air fianais bho sgrùdaidhean, lèirmheasan agus fèin-luachadh dearbhte, a’ gabhail a-steach gach raon de dh’Fhoghlam Gàidhlig agus còmhraidhean eile le raon farsaing de luchd-ùidhe.

See English version.

Ciamar a thèid an goireas fèin-luachaidh seo a chleachdadh gus obair a leasachadh?

Bu chòir a’ Chomhairle mu Fhoghlam Gàidhlig a chleachdadh còmhla ris na frèamaichean-obrach càileachd Dè cho math ’s a tha...? airson an cur ann an co-theacsa raon na Gàidhlig. Tha na frèamaichean-obrach seo a’ cur an cèill na h-inbhean a bhios sinn a’ cleachdadh gus measadh agus aithris a dhèanamh air càileachd agus leasachadh ann am foghlam ann an Alba.

Seo beagan cheistean beachdail airson taic a chur ri còmhradh proifeiseanta agus cuideachadh gus fòcas fèin-mheasaidh agus leasachadh a chur air Gàidhlig.

 • Dè an ìre ’s gu bheil àrd-stiùirichean agus luchd-obrach a’ dol an sàs gu breithneachail anns a’ Chomhairle mu Fhoghlam Gàidhlig agus toraidhean sgrùdaidh gus na builean aca airson clann is daoine òga a leasachadh?
 • Ciamar a nì sinn cinnteach gu bheil leasachadh solar airson na Gàidhlig aig cridhe gnìomhachd fèin-mheasaidh agus na phàirt de phlanadh buadhmhor, ro-innleachdail airson leasachaidh?
 • Dè na dòighean-obrach againn airson coileanadh a thogail agus a’ bheàrn ruigsinneachd a tha ceangailte ri bochdainn a dhùnadh thar gach raon den churraicealam?
 • Ciamar a tha sinn a’ cleachdadh na tuigse againn air co-theacsa sòisealta, eaconamach agus cultarach na sgoile gus cur ri agus cruthachadh planadh airson leasachadh?
 • Dè na dòighean anns am bi sinn a’ cruinneachadh agus a’ toirt aire air sreath de fhianais air càileachd a’ bhogaidh a bhios sinn a’ solarachadh?
 • Dè tha sinn a’ dèanamh gus dèanamh cinnteach gu bheil ionnsachadh agus teagasg gu cunbhalach aig ìre de dh’àrd-chàileachd?
 • Dè cho èifeachdach ’s a tha ar cleachdadh nan teicneòlasan didseatach gus ionnsachadh a mheudachadh, an curraicealam a lìbhrigeadh agus sgilean airson ionnsachadh, beatha agus obair a leasachadh?
 • Dè an coltas a th’ air co-ionannachd agus cothromas airson clann agus òganaich ann am Foghlam Meadhan Gàidhlig?
 • Tha Inbhean Proifeasanta Comhairle Coitcheann Teagaisg na h-Alba a’ buntainn ri Foghlam tro Mheadhan na Beurla agus Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig, le ceithir iomraidhean sònraichte air a’ Ghàidhlig thar nan inbhean. Ciamar a bhios sibh gam fighe a-steach san t-suidheachadh agaibh?

Luchdaidhean a-nuas

Am Màrt 2022 Rinn sinn atharrachaidhean beaga ris a’ Chomhairle mu Fhoghlam Gàidhlig le bhith ag ùrachadh iomraidhean ceangailte ri tìm; a’ cur fiosrachadh nas mionaidiche mu reachdas airson Gàidhlig ri earrann 2 agus a’ cur fiosrachadh nas mionaidiche mu mheasadh ri Earrann 7.11.

Comhairle mu Fhoghlam Gaidhlig - May 2022 (PDF 1.2 MB)

Faodaidh sibh cuideachd a’ Chomhairle mu Fhoghlam Gàidhlig fhaighinn ann an earrannan fa-leth:

 1. Ro-ràdh (PDF 504 KB)
 2. Reachdas (PDF 604 KB)
 3. Poileasaidh (585 KB)
 4. Foghlam Meadhan Gàidhlig (690 KB)
 5. Ag obair còmhla ri pàrantan (506 KB)
 6. Ionnsachadh proifeiseanta fad dhreuchd (987 KB)
 7. làn-bhogadh, a’gabhail a-steach measadh (697 KB)
 8. An ìre-bogaidh (bogadh san Fhoghlam Fharsaing Choitcheann bho deireadh P3/toiseach P4 suas) (733 KB)
 9. Irean àrd-sgoile (654 KB)
 10. A’ leasachadh fileantachd le prògram air a dhealbh airson cànan, gràmar agus briathrachas (600 KB)
 11. A’ gluasad air adhart (592 KB)
 12. Modh-obrach 1+2 a thaobh Ionnsachadh Cànain (505 KB)
 13. A’ cruthachadh feallsanachd airson na Gàidhlig ann an sgoiltean tro Mheadhan na Gàidhlig is ann an suidheachaidhean eile (601 KB)
 14. Luchd-ionnsachaidh le feumalachdan a-bharrachd (600 KB)
 15. Foghlam Luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig (504 KB)
 16. Foghlam Luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig: curraicealam 3-18 agus Ionnsachadh Cànain ann an Alba: Modh-obrach 1+2 (711 KB)
 17. Ag ionnsachadh mu chànan is mu chultar na Gàidhlig (575 KB)

Taisbeanaidhean agus Goireasan Ionnsachadh Proifeiseanta

Comhairle mu Fhoghlam Gàidhlig - Prìomh fhiosrachadh (PowerPoint 2.4 MB)

Comhairle mu Fhoghlam Gàidhlig - Prìomh fhiosrachadh (PDF 1.2 MB)

Bogadh Dr Anndra Oilthigh Dhùn Èidinn (PDF 663 KB)